Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” realizuje Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II" jest jednym z większych projektów inwestycyjnych realizowanych w Katowicach.

 • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 277 487 500,79 PLN *
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 146 122 463,16 PLN *
 • Dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż: 124 204 093,68 PLN *

*  dane wg Aneksu z dnia 23.03.2016 do umowy o dofinansowanie

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” to kontynuacja zakończonego już pierwszego etapu projektu pn. „Katowice – oczyszczanie ścieków”.

Pierwszy etap, realizowany w latach 2002-2008, obejmował modernizację oczyszczalni ścieków Gigablok w dzielnicy Zawodzie i budowę sieci kanalizacyjnych w centrum miasta. Efektem ww. prac jest skuteczne odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód deszczowych z całej zlewni rzeki Rawy. Ten etap modernizacji sieci był też pierwszym krokiem w kierunku przebudowy katowickiego Rynku.

Drugi etap, planowany do realizacji w latach 2010-2015, obejmuje budowę sieci kanalizacyjnych w pozostałej części miasta Katowice oraz modernizację kolejnych dwóch oczyszczalni ścieków w Panewnikach i Podlesiu. Część projektu, która spełniała wymogi konkursu, została w listopadzie 2009 roku zgłoszona do dofinansowania z Funduszu Spójności. 1 października 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. 

Oprócz dofinansowania, które Spółka otrzymała w ramach dotacji unijnej, pozostałą część środków finansowych stanowiły środki własne oraz kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Do kredytu dodatkowo Spółka pozykała środki z NFOŚiGW w ramach umowy zawartej w dniu 05.04.2012r. na dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego w wysokości do 7.589.444,24 PLN.

logo_kolor_pelna_nazwa_pl

Cele projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”

Głównym celem projektu jest zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Katowic, a przez to

 • poprawa stanu środowiska naturalnego
 • zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami do wód i ziemi
 • poprawa jakości wód
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta
 • poprawa jakości zarządzania siecią
 • realizacja założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 • wypełnienie założeń ściekowej Dyrektywy Unijnej 91/271/EWG.

„Sieć czystych rozwiązań” stanie się naszą codziennością bez nieprzyjemnych zapachów, przesiąkań ścieków do gruntu czy ich dopływu do rzek.
Nowa kanalizacja zlikwiduje także problem podtopień budynków ściekami i zagrożenia epidemiologicznego. Umożliwi mieszkańcom likwidację przydomowych szamb Zostanie też uszczelniona sieć kanalizacyjna zniszczona wieloletnią eksploatacją. Modernizacja oczyszczalni ścieków pozwoli na spełnienie wymogów prawa ochrony środowiska, i tym samym pozwoli uniknąć kar za jego zanieczyszczanie.

 

 

Zakres projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”

 • budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych
 • przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej
 • modernizacja oczyszczalni ścieków Panewniki [przepustowość Q=18.000 m3/d]
 • modernizacja oczyszczalni ścieków Podlesie [przepustowośćQ=14.000 m3/d]

W ramach dofinansowanej części Projektu :

 • Wybudowano 53,71 km sieci kanalizacji sanitarnej,
 • Przebudowano 13,27 km sieci kanalizacji sanitarnej,
 • Wybudowano 2,83 km sieci kanalizacji ogólnospławnej,
 • Przebudowano 16,41 km sieci kanalizacji ogólnospławnej,
 • Wybudowano 5,65 km sieci kanalizacji deszczowej,
 • Przebudowano 3,97 km sieci kanalizacji deszczowej,
 • Zmodernizowano 2 oczyszczalnie ścieków: Panewniki i Podlesie,
 • Wybudowano 5  przelewów burzowych,
 • Wybudowano 8 zbiorników retencyjnych,
 • Wybudowano 5 pompowni ścieków,
 • Wybudowano 8 tłoczni ścieków,
 • Wybudowano 2 separatory,