Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta Katowice, powołaną uchwałą Rady Miasta Katowice w dniu 04.09.2006 r. Zgodnie z §8 pkt.2 ww. aktu założycielskiego przedmiotem działalności Spółki jest gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna w obszarze jej działania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, urządzeń sanitarnych, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zarządzanie posiadaną przez Spółkę infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną.

Zadania Spółki
-zarządzanie majątkiem wodno-ściekowym
-rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
w tym, pozyskiwanie i zarządzanie środkami m.in. Funduszu Spójności dla realizacji modernizacji katowickiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

Zarząd Rada Nadzorcza

Władysław Spyrka – Prezes Zarządu
Andrzej Cebula – Członek Zarządu


Prokurent: Anna Badura – Główna Księgowa

Bogumił Sobula – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Kwapisz – Sekretarz
Franciszek Plewa – Członek Rady Nadzorczej
Zdzisława Winczakiewicz – Członek Rady Nadzorczej

 

Walne Zgromadzenie Wspólników
Walne Zgromadzenie Wspólników – w imieniu Miasta Katowice – reprezentuje Prezydent Katowic.
 

Jednostka Realizująca Projekt
7 kwietnia 2009 r. powołano Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). Jednostka powstała w celu sprawnej i prawidłowej realizacji oraz rozliczenia finansowego projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko .

Dane firmy
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
40-322 Katowice, ul. Wandy 6

NIP: 954-25-88-939
Regon: 240612757
KRS: 0000281711 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Nr konta: BOŚ S.A. 81 1540 1128 2112 7002 5217 0001
Wysokość kapitału zakładowego: 454 321 000,00 zł